fbpx

De algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Begripsbepaling In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Van Hoeve Trainingen opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden; Opdracht: het samenstel van afspraken tussen Van Hoeve Trainingen en Opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van Werkzaamheden door Van Hoeve Trainingen, zoals deze afspraken blijken uit de projectbeschrijving, offerte en/of opdrachtbevestiging c.q. e-mailverkeer; Overeenkomst: zie Opdracht; raamovereenkomst: partijen kunnen besluiten een raamovereenkomst te sluiten, waarin de basisafspraken zijn opgenomen voor afzonderlijke Opdrachten/Overeenkomsten; Partij: Opdrachtgever of Van Hoeve Trainingen; Partijen: Opdrachtgever en Van Hoeve Trainingen tezamen; Werkzaamheden: het in concreto in het kader van de verstrekte Opdracht/Overeenkomst te ontwikkelen, te organiseren en/of te verzorgen nascholingsproject, training of congres op medisch, paramedisch of farmaceutisch gebied en voorts al het geen daaraan dienstig kan zijn ter verwezenlijking van het doel van de opdracht.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle projectbeschrijvingen, offertes, Opdrachten en opdrachtbevestigingen van Van Hoeve Trainingen en voorts alle Overeenkomsten gesloten met Van Hoeve Trainingen. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen en maken dan ook geen deel uit van de Overeenkomst tussen Partijen.

2.2 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen en zijn slechts geldig voor zover deze door Van Hoeve Trainingen schriftelijk zijn aanvaard en bevestigd.

2.3 Deze algemene voorwaarden zijn bovendien van toepassing op alle (toekomstige) Overeenkomsten tussen Van Hoeve Trainingen en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 3. Offertes en opdrachtbevestigingen

3.1 Het enkele uitbrengen van een al dan niet met een offerte aangeduide prijsopgave, 2 begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling in bijvoorbeeld prospectussen, offertes, advertenties of op internet, zijn vrijblijvend en verplichten Van Hoeve Trainingen niet tot het sluiten van een Overeenkomst met Opdrachtgever; dit vormt nog geen bindend aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst met Van Hoeve Trainingen.

3.2 De door Van Hoeve Trainingen uitgebrachte offertes en/of opdrachtbevestigingen gaan uit van de juistheid en volledigheid van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en voorts de volledigheid van de door de Opdrachtgever gegeven omschrijving en doelstelling van de te verrichten Werkzaamheden. Opdrachtgever is verplicht om alle relevante gegevens mede te delen aan Van Hoeve Trainingen die zij weet of behoort te weten, en welke voor Van Hoeve Trainingen relevant zijn of kunnen zijn voor het besluit tot het aangaan van de Overeenkomst/Opdracht en uitvoeren van deze Opdracht/Overeenkomst.

3.4 Indien de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn of indien de omschrijving of doelstelling van de te verrichten Werkzaamheden onvolledig zijn opgegeven, is Van Hoeve Trainingen te allen tijde bevoegd een offerte of opdrachtbevestiging te herroepen. De Opdrachtgever is in dat geval verplicht de kosten verband houdende met de opdracht, inclusief offertekosten en kosten en/of schade van Van Hoeve Trainingen en/of de kosten/schade van de reeds door Van Hoeve Trainingen ingeschakelde derden, te vergoeden. Het voorgaande laat onverlet de overige wettelijke rechten van Van Hoeve Trainingen, waaronder een beëindiging van de opdracht. Van Hoeve Trainingen is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding aan Opdrachtgever.

3.5
Van Hoeve Trainingen heeft voorts het recht een opdrachtbevestiging te herroepen indien zij goede gronden heeft te vrezen dat de belangen van de Opdrachtgever strijdig zijn met belangen van de volksgezondheid, respectievelijk niet in overeenstemming zijn te brengen met de verantwoorde uitoefening van het medisch, paramedisch of farmaceutisch beroep. De Opdrachtgever is in dat geval verplicht de kosten verband houdende met de opdracht, inclusief offertekosten, en kosten en/of schade van door Van Hoeve Trainingen reeds ingeschakelde derden, te vergoeden. Het voorgaande laat onverlet de overige rechten van Van Hoeve Trainingen ter zake de annulering van de Opdracht.

Artikel 4. Overeenkomsten/Opdrachten

Overeenkomsten/Opdrachten Overeenkomsten komen tot stand bij voorkeur door ondertekening voor akkoord door de Opdrachtgever van de opdrachtbevestiging van Van Hoeve Trainingen. Overeenkomsten met Van Hoeve Trainingen kunnen ook op andere wijze tot stand komen, bijvoorbeeld door bevestiging van de Overeenkomst/Opdracht per e-mail door Van Hoeve Trainingen, dan wel een mondelinge bevestiging door Van Hoeve Trainingen en in ieder geval wanneer Van Hoeve Trainingen een aanvang maakt met de Werkzaamheden.

Artikel 5. Overeenkomsten/Opdrachten

Uitvoering van de Overeenkomsten/Opdrachten Van Hoeve
Trainingen heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst/Opdracht respectievelijk de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te doen geschieden door derden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van deze door Van Hoeve Trainingen ingeschakelde derden en hulppersonen, alsook haar werknemers en haar bestuurders.

Artikel 6. Geheimhouding

6.1 Van Hoeve Trainingen en Opdrachtgever zullen de vertrouwelijkheid
van de door de Opdrachtgever en Van Hoeve Trainingen verstrekte informatie, welke niet reeds openbaar zijn gemaakt of kenbaar zijn uit vrijelijk toegankelijke informatiebronnen, waarborgen.

6.2 Van Hoeve Trainingen en Opdrachtgever verplichten zich hun werknemers en de door hen ingeschakelde derden die zij betrekken bij de uitvoering van de Werkzaamheden volledige geheimhouding op te leggen met betrekking tot de door de Opdrachtgever c.q. Van Hoeve Trainingen verstrekte informatie en de uit te voeren Werkzaamheden.

6.3 Van Hoeve Trainingen en Opdrachtgever zullen hun werknemers en de
door haar ingeschakelde derden geen verdergaande informatie verstrekken dan strikt noodzakelijk is gezien hun betrokkenheid bij de Werkzaamheden en de door hen te verrichten taken.

Artikel 7. Meerwerk

7.1 Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Van Hoeve Trainingen gerechtigd meerwerk ten gevolge van gewijzigde of aanvullende werkzaamheden aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Van Hoeve Trainingen streeft ernaar de inhoud van deze werkzaamheden per e-mail te bevestigen

7.2 Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst/Opdracht blijkt dat er sprake is of zal zijn van substantieel meerwerk, zullen Partijen voor zover mogelijk met elkaar in overleg treden over de aard en de omvang van bedoeld meerwerk en de daarmee samenhangende vergoeding voor de Werkzaamheden.

Artikel 8. Prijs en prijswijzigingen

8.1 De door Van Hoeve Trainingen geoffreerde of in de opdrachtbevestiging genoemde prijzen van producten, diensten of faciliteiten van derden, zijn indicatief: voor zover deze derden in redelijkheid bevoegd zijn hun prijsstelling te wijzigen, wordt de meerprijs integraal doorberekend aan de Opdrachtgever.

8.2 De in de offerte of opdrachtbevestiging genoemde en als zodanig aangeduide "pro memorie"-posten worden bij de eindafrekening door Van Hoeve Trainingen aan de Opdrachtgever gespecificeerd in rekening gebracht, respectievelijk verrekend. De Opdrachtgever heeft ten aanzien van deze posten echter geen zelfstandig beroep op verrekening.

Artikel 9. Intellectuele vermogensrechten

9.1 De informatie die in het kader van het verwerven van de opdracht door Van Hoeve Trainingen aan de (potentiële) Opdrachtgever is verstrekt, is auteursrechtelijk beschermd. Tot deze informatie behoren onder meer projectvoorstellen, begrotingen, projectbeschrijvingen, offertes en de opdrachtbevestigingen.

9.2 De door Van Hoeve Trainingen ontwikkelde modellen, technieken, instrumenten, cursusmaterialen, en softwaretoepassingen (hierna gezamenlijk aan te duiden als materialen), die zijn gebruikt voor de uitvoering van de Werkzaamheden of daarin zijn opgenomen, zijn en blijven eigendom van Van Hoeve Trainingen. Auteursrechten en overige intellectuele vermogensrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het is zonder schriftelijke toestemming van Van Hoeve Trainingen niet toegestaan bedoelde materialen geheel of gedeeltelijk over te nemen, te gebruiken, openbaar te maken of in enigerlei vorm te vermenigvuldigen.

9.3 Van Hoeve Trainingen behoudt zich het exclusieve recht voor de in lid 2 bedoelde materialen openbaar te maken, te verveelvoudigen, te reproduceren of opnieuw te gebruiken, zulks ongeacht of deze aan de Opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld, tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen.

9.4 De leden 2 en 3 van dit artikel zijn niet van toepassing met betrekking tot productinformatie en materialen die door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 10. Betaling

10.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW verschuldigd over het openstaande bedrag.

10.2 Van Hoeve Trainingen is gerechtigd haar Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever op te schorten indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig de facturen van Van Hoeve Trainingen voldoet, ook met betrekking tot andere opdrachten welke op dat moment door Van Hoeve Trainingen voor Opdrachtgever worden uitgevoerd. Indien betaling in termijnbedragen is overeengekomen, en Opdrachtgever met betaling van een termijnbedrag in gebreke is, en Opdrachtgever blijft bovendien na een deugdelijke ingebrekestelling nalatig om het nog openstaande termijnbedrag binnen de daartoe gestelde termijn te voldoen, dan wordt de gehele overeengekomen prijs in de Opdracht direct en in één som opeisbaar.

10.3 In geval van liquidatie, ontbinding, faillissement of surséance van betaling van Opdrachtgever, dan wel in geval Opdrachtgever anderszins in betalingsmoeilijkheden is komen te verkeren, of Opdrachtgever zijn bedrijf in een andere rechtsvorm omzet, aan een derde overdraagt, dan wel de plaats van zijn vestiging en/of zijn woonplaats naar het buitenland verplaatst, zijn de verplichtingen van Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Het staat Van Hoeve Trainingen in dat geval vrij om de Overeenkomst/Opdracht per direct op te zeggen, zonder dat hij daartoe een schadevergoeding is verschuldigd aan Opdrachtgever.

10.4 Elke betaling door Opdrachtgever strekt in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen, ongeacht of Opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 11. Incassokosten

11.1 De door Van Hoeve Trainingen gemaakte kosten ter verkrijging buiten rechte van voldoening van haar vordering(en) zijn, na deugdelijke ingebrekestelling, voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform de voor incassozaken vigerende richtlijnen van de rechterlijke macht, met een minimum van € 225,00 (tweehonderdvijfentwintig Euro).

11.2 Indien Van Hoeve Trainingen ter verkrijging van voldoening van haar vorderingen een gerechtelijke procedure aanhangig dient te maken, wordt tevens aanspraak gemaakt op vergoeding van de kosten van juridische bijstand, ook indien deze de proceskostenveroordeling van de rechter te boven gaan

Artikel 12. Opzegging door Van Hoeve Trainingen

12.1 Van Hoeve Trainingen heeft te allen tijde het recht de
Opdracht tussentijds te beëindigen door opzegging, om haar moverende redenen, waaronder het geval dat de door de Opdrachtgever verstrekte informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn of blijkt dat niet aan de overeengekomen voorwaarden is voldaan.

12.2 In het in lid 1 bedoelde geval is Opdrachtgever verplicht aan Van Hoeve Trainingen alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit de verplichtingen die Van Hoeve Trainingen ten tijde van de opzegging reeds is aangegaan met het oog op de uitvoering van de Werkzaamheden, te vergoeden. Het voorgaande laat onverlet het recht van Van Hoeve Trainingen om dienaangaande volledige schadevergoeding, daaronder begrepen vergoeding van gevolgschade of positief contractbelang (winstderving), te vorderen. Van Hoeve Trainingen is in geval van opzegging niet gehouden enige schadevergoeding te voldoen aan Opdrachtgever.

Artikel 13. Opzegging door Opdrachtgever (Annulering)

13.1 De Opdrachtgever is louter gerechtigd een Opdracht te annuleren voordat Van Hoeve Trainingen met de uitvoering van de Opdracht is begonnen, mits hij de hierdoor de voor Van Hoeve Trainingen ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door Van Hoeve Trainingen geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die Van Hoeve Trainingen reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen en ingeroepen diensten.

13.2 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, kunnen Partijen overeenkomen dat de huidige Overeenkomst wordt vervangen door een nieuwe Overeenkomst, zulks tegen vergoeding aan Van Hoeve Trainingen van de reeds gemaakte en/of verschuldigd geworden kosten. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert zonder dat Partijen een  vervangende Overeenkomst als bedoeld in lid 2 zijn overeengekomen, is de Opdrachtgever gehouden annuleringskosten ten bedrage van 30% van de overeengekomen prijs aan Van Hoeve Trainingen te vergoeden, onverminderd het recht van Van Hoeve Trainingen om daarnaast vergoeding van alle uit de annulering voortvloeiende kosten en schaden, daaronder begrepen positief contractbelang (winstderving), te vorderen.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Onder overmacht (niet-verwijtbaar tekortschieten) wordt verstaan omstandigheden die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhinderen, en die niet aan Van Hoeve Trainingen kunnen worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de Overeenkomt of in het verkeer geldende opvattingen 5 voor haar rekening komen. Een situatie van overmacht geeft de Opdrachtgever geen recht tot ontbinding of tussentijdse opzegging van de Opdracht of tot enige (schade)vergoeding.

14.2 Onder omstandigheden die Van Hoeve Trainingen niet kunnen worden toegerekend vallen in ieder geval: a. ziekte of ongeval van de aangezochte docent of cursusbegeleider, indien deze ziekte of het ongeval zich openbaart, respectievelijk voordoet, binnen een termijn van 8 dagen voor het plaatsvinden van de geplande nascholings- of trainingsactiviteiten; b. overlijden van de aangezochte docent of cursusbegeleider, indien het overlijden plaatsvindt binnen een termijn van 8 dagen voor het plaatsvinden van de geplande nascholings- of trainingsactiviteiten; c. teniet of verloren gaan van de door Van Hoeve Trainingen in verband met de Werkzaamheden gebruikte of gehuurde locatie. Indien echter de locatie slechts gebruikt of gehuurd wordt voor nascholings- en trainingsdoeleinden en deze reeds 31 dagen voor het aanvangen van de geplande nascholings- of trainingsactiviteiten verloren was gegaan, is alleen dan sprake van overmacht indien een soortgelijke locatie binnen een redelijke afstand van de oorspronkelijke locatie niet meer op gelijkwaardige basis kan worden besproken; d. stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, stakingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen door derden.

14.3 Van Hoeve Trainingen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die overmacht veroorzaakt intreedt nadat Van Hoeve Trainingen zijn verplichtingen reeds had moeten nakomen.

14.4 Van Hoeve Trainingen heeft het recht de Opdracht te ontbinden indien de overmachtssituatie niet van voorbijgaande aard is, zonder dat Opdrachtgever recht op enige (schade)vergoeding heeft.

14.5 Indien Van Hoeve Trainingen bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is Van Hoeve Trainingen gerechtigd het reeds verrichtte c.q. nog te verrichten deel van de Overeenkomst afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst

Artikel 15. Ontbinding

15.1 Naast de gevallen genoemd in de wet, heeft Van Hoeve Trainingen het recht de Overeenkomst te ontbinden op grond van vermoedens van omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken en die, gezien de belangen van volksgezondheid, een verantwoorde uitvoering van de Werkzaamheden belemmeren of onmogelijk maken.

15.2 Van Hoeve Trainingen heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden indien zij goede gronden heeft te vrezen dat de belangen van de Opdrachtgever strijdig zijn met belangen van de volksgezondheid, respectievelijk niet in overeenstemming zijn te brengen met de verantwoorde uitoefening van het medisch, paramedisch of farmaceutisch beroep.

15.3 In geval van ontbinding op grond van de omstandigheden respectievelijk vermoedens als bedoeld in de voorgaande leden, is de Opdrachtgever gehouden Van Hoeve Trainingen volledig schadeloos te stellen voor de door haar geleden en nog te lijden schade, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever Van Hoeve Trainingen te vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake van schade welke voortvloeit of verband houdt met de door Van Hoeve Trainingen reeds voor de ontbinding uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst.

15.4 Van Hoeve Trainingen is voorts bevoegd de Overeenkomst/Opdracht te ontbinden indien de Opdrachtgever wordt verzocht tot het verrichten van een voorschotbetaling of het stellen van andere zekerheid en voldoening van het voorschot uitblijft of de gestelde zekerheid onvoldoende is gezien de factuurwaarde van de Overeenkomst.

Artikel 16. Reclameren

16.1 De opdrachtgever heeft gedurende 8 dagen het recht om te reclameren, te rekenen vanaf het moment dat hij gebreken of onvolkomenheden in de uitvoering van de Overeenkomst/Opdracht heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren.

16.2 Het recht om te reclameren ten aanzien van een voltooide opdracht of een voltooid 6 onderdeel van een samengestelde opdracht, vervalt in ieder geval 31 dagen na de uitvoering of voltooiing van de opdracht respectievelijk het zelfstandig onderdeel van de samengestelde Overeenkomst/Opdracht. Uit de offerte en/of opdrachtbevestiging dient te blijken of het in casu gaat om een enkelvoudige opdracht of een onderdeel van een amengestelde opdracht.

16.3 Het recht te reclameren wordt bij voorkeur schriftelijk uitgeoefend.

Artikel 17. Aansprakelijkheid en vrijwaring

17.1 De door Van Hoeve Trainingen aanvaarde Overeenkomsten/Opdrachten worden met volledige inzet en met gebruikmaking van kennis overeenkomstig de laatste stand van de medische wetenschap uitgevoerd.

17.2. Voor zover op Van Hoeve Trainingen enige (wettelijke) aansprakelijkheid rust en indien de Opdrachtgever bovendien aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding, dan is deze vergoeding in alle gevallen beperkt tot de prijs die Partijen zijn overeengekomen voor het onderdeel van de Overeenkomst waarop de tekortkoming betrekking heeft c.q. waaruit enige onrechtmatige gedraging of risicoaansprakelijkheid voortvloeit.

17.3 Bovendien is iedere aansprakelijkheid en gehoudenheid tot vergoeding van enige schade beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de verzekeraar van Van Hoeve Trainingen wordt uitgekeerd aan Van Hoeve Trainingen.

17.4 Van Hoeve Trainingen is in geen enkel geval aansprakelijk voor indirecte schade van/aan Opdrachtgever of derden, waaronder gevolgschade (zoals winstderving) en andere bedrijfsschade, immateriële schade, letsel, verliezen en/of milieuschade, veroorzaakt aan (zaken van) Opdrachtgever of aan derden door niet, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van haar Werkzaamheden op grond van de Overeenkomst.

17.5 Opdrachtgever vrijwaart Van Hoeve Trainingen voor alle schade, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, ten gevolge van aanspraken van derden met betrekking tot of voortvloeiende uit de door Van Hoeve Trainingen verrichte Werkzaamheden, ongeacht het tijdstip waarop bedoelde aanspraken zich voordoen.

17.6 De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte wetenschappelijke informatie, de zorgvuldigheid waarmee eigen research is verricht, de juistheid waarmee door hem aangereikte researchverslagen zijn opgesteld en wetenschappelijk zijn geverifieerd en voorts de deugdelijkheid van de door hem verstrekte instrumenten, hulpmiddelen en overige cursusmaterialen. Opdrachtgever vrijwaart Van Hoeve Trainingen voor alle schade, direct en indirect, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, en voorts aanspraken van derden, ontstaan door of verband houdende met de door Opdrachtgever verstrekte informatie, instrumenten, hulpmiddelen, en overige materialen.

17.7 Indien Opdrachtgever enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is hij bovendien gehouden Van Hoeve Trainingen van dit risico te vrijwaren.

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze

18.1 Op elke aanbieding, offerte en opdracht c.q. Overeenkomst tussen Van Hoeve Trainingen en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

18.2 Alle geschillen tussen Opdrachtgever en Van Hoeve Trainingen voortvloeiende uit een Overeenkomst/Opdracht tussen Partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam